O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę Golczewo uchwałą nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 r. Rady Miejskiej w Golczewie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. nr 126, poz. 2286 i z 2021 r. poz. 1608).


Celem statutowym GOKiS jest upowszechnianie kultury poprzez podejmowanie działań zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności lokalnej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. GOKiS prowadzi działalności kulturalną, rekreacyjną i promuje kulturę fizyczną na terenie gminy Golczewo poprzez: integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego; edukację kulturalną
i wychowanie poprzez sztukę, działanie środowiskowe i kulturowe; rozbudza zainteresowania kulturalne; tworzy warunki dla rozwoju edukacji artystycznej i folkloru; promuje kulturę lokalną; podejmuje działania, których celem jest pozyskiwanie środków, niezależnie od dotacji z budżetu. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie realizując działania statutowe organizuje koncerty, wystawy, konkursy; wspiera i organizuje imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne; prowadzi warsztaty artystyczne; rozwija różnorodne zainteresowania wiedzy o kulturze i sztuce; prowadzi aktywizację społeczności lokalnej; organizuje gminne imprezy kulturalne, rekreacyjno-sportowe, okolicznościowe; współpracuje
z instytucjami, szkołami, organizacjami społecznymi, świetlicami wiejskimi, stowarzyszeniami. GOKiS wzbogaca i buduje tożsamość narodową i lokalną, kształtuje wrażliwość społeczną i moralną, kreuje postawy i zaspokaja wzbogacanie wiedzy poprzez dostarczanie okazji do jej nabywania.


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mieści się przy ul. Zwycięstwa 12
w Golczewie. Nr. Tel. do siedziby GOKiS: 512 786 445.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT